datuk-aishah

YBhg. Datuk Aishah binti Shaikh Ahmad

Wakil Swasta

Pengarah Hal Ehwal Korporat (Kumpulan Motor)
Sime Darby Auto Bavaria Sdn. Bhd.